Pason di Huguan Siou ontok kaamatan mukim Toboh
21 Apr 2007
PASON DI HUGUAN SIOU DI ONTOK KAAMATAN MUKIM TOBOH, TAMBUNAN 15 APRIL 2007. TAMBUNAN: Pinokianu oh tulun mamasok ngawi montok momogompi do sontob tungkus koubasanan kodori diolo mongoi kotilombus nodi do apasi oh kointutunan dino om kaanu po di wagu manakadai popoburu kaganan ponombuluian id pogun diti. Minoboros ih Huguan Siou Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan do tinungkusan nopo nga iso pinuhawangan ih kaanu mamagayat tulun ginumuan mongoi intong do okon nopo nga misingilo nga minsomok nogi do kogingaan dino. ?Montok manampai om popotilombus do kointutunan tokou, aiso no ralan suai nga tumomod tokou momogompi ? kointutunan dino okon noopo ko potungkuson kumaa sinakagon tokou nga montok nogi manaak toilaan kumaa tulun ngawi mantad labus pogun ih orohian maganu toilaan kokomoi koubasanan om kointutunan,? ka di Huguan Siou. Noboros di Huguan Siou ino di ontok pinopoimagon isio do Kaamatan Nayatan Mukim Toboh id titimungon tulun ginumuan Ton Putman Toboh di Tadau Minggu 15 April 2007. Tumanud wagu di Huguan Siou do sontob toilaan diri kopoimbulai nogi do ontodon kousinan tu tutumombului ngawi nopo nga orohian momoli gurangot tinunturu tokou om nogi orohian mintong do kogingaan koubasanan om momurimon do kowowoyoon koposion tokou. ?Iri nodi poogi do agayo kalansanan porinta do kaanu daa oh mogigiyon kampung ngawi humompit id kaganaan ponombuluian ? papalabus gurangot winonsoi, pomutanaman, nansakan, kopokitanan koubasanan tu iti no ngawi oh kagayat tulun mantad labus mongoi intong om ontok timpu miagal au awagatan oh tutumombului ngawi diti do manaak pambarai,? ka wagu di Huguan Siou. Pogulu dino id pason ponimpuunan dau, noboros di Ponirikohon Buruan Koisaan Koubasanan Kadazandusun (KDCA) watas Tambunan, Daniel Kinsik do toririmo daa tulun Kadazandusun ngawi manaak sokodung kumaa kopomuruanan do Huguan Siou tu maya no do ralan diti oh kointalangan togirot do osompuru tokou. ?Nung osompuru tokou manaak sokodung kumaa porinta nga toririmo do orikatan ngawi oh sontob pokimamahaan do imburuon tokou id kaganaan pomutanaman om komogoton koposion ngawi,? ka di Daniel. Noboros nogi di Daniel do tulun Kadazandusun nopo nga pikiikiro no do 700,000 tulun hiti id pomogunan om maya no do pisompuruan do kaanu tokou maganu kalansanan do porinta montok tumilombus manaak sakadai kumaa dotokou, ka disio. Ogumu ababayan nakapanau do ontok dino kapaampai do piboian migayat lukug, kasakaian do Bambarayon, Sugandoi Kaamatan om nogi Unduk Ngadau Kaamatan. HUGUAN SIOU maso romiton do tinimungan Bobolian di korikot isio id Titimungon Ginumuan Ton Putman, Toboh